Joseph Thomas Lawton - document Canadine, Rushgrove, Oxley, Curtis, Smithin - Family trees